Novosti

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Lipovljani

Posted at 23. ožujka 2022 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine
broj 52/19 ), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati
zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i
Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj: 23/17, 72/17
i 52/19), članaka 23 i 39. Statuta Turističke zajednice Općine Lipovljani
(„Službeni vjesnik“, broj: 66/20), te odluke Turističkog vijeća Turističke
zajednice o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na
sjednici dana 31. siječnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice
Općine Lipovljani raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje direktora/direktorice
Turističke zajednice Općine Lipovljani

– 1 izvršitelj/ica na određeno na 4
godine, puno radno vrijeme

I. Uz
opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19)
direktor/direktorica Turističkog ureda, mora ispunjavati sljedeće posebne
uvjete propisane u članku 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju
ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada,
županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj
23/17 i 72/17):

 1. da
  ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240
  ECTS bodova) 
 2. da
  ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za
  koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka
 3. da
  izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku
  godinu
 4. da
  aktivno zna jedan svjetski jezik
 5. da
  ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku
  od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
 6. da
  poznaje rad na osobnom računalu

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za
direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom
ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera
zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje
sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i
promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 42/20).

III. Rok za
podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnoj stranici
Općine Lipovljani www.lipovljani.hr .

Prijave s
potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi:

Turistička
zajednica Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, s
naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“

Prijava
na natječaj mora sadržavati:

-ime
i prezime kandidata/kinje,

-adresu,

-broj
telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,

-naznaku
kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,

-specifikaciju
priloga/priloženih dokaza uz prijavu,

-potpis
kandidata/kandidatkinje

IV. Uz pisanu
prijavu potrebno je priložiti:

 1. dokaz
  o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja
  visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 2. dokaz
  o radnom iskustvu na  poslovima s područja
  turizma – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS,
  potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o
  prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje
  dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko
  razdoblje obavljanja tih poslova
 3. prijedlog
  programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
 4. dokaz
  o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika-preslika
 5. dokaz
  o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada
  na računalu te preslika indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće
  potvrde)
 6. dokaz
  o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako ga ima
 7. uvjerenje
  o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 8. životopis
 9. presliku
  osobne iskaznice ili domovnice

V.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u
neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili
ovjerena preslika. Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog
natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na
javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju.

Kandidat/kandidatkinja
će biti obaviješten/obaviještena o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim
putem ili putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja
intervjua.

Za
kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na
Natječaj.

Administrativnu
provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za
provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo dostavlja
listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 15 dana od dana zaključenog
Natječaja.

VI.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u Turističkom
uredu, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

VII.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom
najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na
sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lipovljani.

VIII.
Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici turističke zajednice i mrežnoj
stranici Općine Lipovljani.

IX.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u
potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za
provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća
o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju
takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja
2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

                                                                                                                                       Turističko
vijeće

                                                                Turističke zajednice Općine Lipovljani

                                                                                      
Predsjednik

                                                                                      
Nikola Horvat